Wat doen wij

image

Toaniel

Improvisatie 
De voordelen:

Iedereen komt evenveel aan bod.

Men hoeft geen lange teksten te leren.

Er kunnen veel personages, emoties en houdingen worden geoefend.

Je doet het nooit verkeerd.

Je wordt zekerder van eigen kunnen en hebt hier ook baat bij in het dagelijks leven.

 


En sa

Workshops 
Deze workshops voor groepen, scholen en buurtverenigingen, stellen wij samen aan de hand van uw wensen. Er zijn verschillende arrangementen.

Kindertheater    
Wij verzorgen een programma van 1,5 uur voor en met de kinderen. Eerst een voorstelling, daarna  verwerking/afsluiting. 

Kinderfeestjes          
Ook voor een kinder(thema)feestje kunt u bij ons terecht.” Er zijn verschillende mogelijkheden .

Lessen

 

 

We starten het nieuwe seizoen op dinsdag 7 september 2024

7 sept. t/m 17 dec (m.u.v. vakanties)

Improvisatie toneel

  18.30-19.30 13 t/m 20 jaar 65 euro
  19.30 -21.00 uur 21+ groep 107,25

 

 

 

Sporthal De Hegefonnen, Betelgeuze 2, Lemmer, ( kleine zaal, boven)

Voor aanmelding en informatie : [email protected]

www.toanielensa.nl

Archief

2023
 

De witte wiven

It ferhaal begûn 6 jier lyn, yn in lyts sealtsje earne op ‘e Lemmer. In tal froulju makke har soargen, oer de wurden en de taal fan it hert. Se seagen dat mear en mear minsken om wurden ferlegen wiene. Se kamen by elkoar en gongen op syk nei de taal fan it hert. Ien kear yn ‘e wike, by it skimertsjuster geane se yn petear en sykje nei wurden. Se strune troch de stjrjitten. It kin wêze dat se minsken oanklampe. At jimme in skipstoeter hearre dan stjoere se in moai wurd troch it lân.
  
2022
 

2019/2020

 ymprovisaasjetoaniel 

Gewoan Dwaan is novimber 2019 útein setten mei workshops toaniel foar oanstoarmjend talint, regisearre troch Baukje Miedema.

De trije peilers fan it toanielspyljen: stim, gesichtsútdrukking (emoasje) en hâlding (karakter) binne elk in jûn oan bod west. 

2018/2019

AFSLUITING BLOK 3